Disclaimer
This agreement and all other related documents have been originally drawn up in the English language. You are viewing a translation of the dominant English version of this agreement, that is provided to you with the utmost care. In order to prevent legal conflict due to translation errors, the English version of this agreement is always considered the source of truth.

———-

Umowa i wszystkie inne powiązane z nią dokumenty zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. Niniejsza umowa jest wyłącznie tłumaczeniem wersji angielskiej, która została dostarczona z najwyższą starannością. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, angielska wersja językowa będzie rozstrzygająca.

Data wejścia w życie: sierpień 2017 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług (zwane dalej „Warunki”) regulują korzystanie z witryn internetowych (łącznie i indywidualnie „Witryna”) oraz powiązanych produktów i usług, aplikacji mobilnych lub wszelkich treści lub informacji udostępnianych w ramach Witryny (łącznie „ Usługi ”), które są własnością lub są obsługiwane przez Mindmarker, LLC („ Mindmarker ”, „my”, „nasz” lub „nas”). Niniejsze warunki są umową między Tobą a Mindmarker w odniesieniu do Usług. Uzyskując dostęp do Witryny lub rejestrując się w Usługach lub korzystając z nich, użytkownik: (1) potwierdza, że ​​zapoznał się i rozumie niniejsze Warunki; (2) wyraża zgodę na związanie się z nimi w całości oraz (3) zawiera z nami prawnie wiążącą umowę. Nasza Polityka prywatności, dostępna jest na https://mindmarker.com/privacy-policy i jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków. Proszę zapoznać się z niniejszymi Warunkami i Polityką prywatności przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub Usług, ponieważ Warunki te stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a Mindmarker.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY LUB USŁUG. KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY I USŁUG WYMAGA TWOJEJ AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAKTUALIZOWANE OD CZASU DO CZASU, W TYM AKCEPTACJI POLITYKI ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ODNIESIENIEM, W TYM POLITYKI PRYWATNOŚCI MINDMARKERA.

Zmiany warunków
Możemy dodawać, zmieniać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem podania późniejszej daty wejścia w życie niż ta podana na początku niniejszych Warunków. Taka modyfikacja wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu w Witrynie. Ponieważ przy następnej wizycie w Witrynie lub korzystaniu z Usług mogą obowiązywać inne Warunki, zachęcamy do szukania nowej daty obowiązywania niniejszych Warunków podczas odwiedzania Witryny lub korzystania z Usług. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych warunków pod kątem zmian. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszych Warunkach, dołożymy starań, aby powiadomić zarejestrowanych użytkowników o wszelkich zmianach, na przykład na Twój adres e-mail zapisu lub po zalogowaniu się na konto. Korzystanie lub dalsze kontynuowanie pracy z Witryną lub z Usługami po opublikowaniu lub powiadomieniu o wszelkich zmianach niniejszych Warunków lub innych opublikowanych zasad będzie stanowić akceptację zmienionych Warunków lub zasad.

Autoryzowany użytkownik; Twoja odpowiedzialność.

Nie możesz uzyskać dostępu do Usług ani z nich korzystać, jeśli nie jesteś w stanie zawrzeć wiążącej, prawnej umowy z Mindmarker. Potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i poza tym masz uprawnienia do zawarcia niniejszych warunków. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny lub Usług i dostęp do niej. Konta są dla jednego użytkownika. Wszelkie użycie przez wiele osób jest zabronione. Na przykład udostępnianie loginu między użytkownikami i innymi osobami jest zabronione.

Informacje osobiste; Twoja treść; Twoje konto
3.1 Precyzja. Rejestrując się w naszych Usługach, oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz że niezwłocznie powiadomisz nas na piśmie, jeśli informacje się zmienią. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek spory lub roszczenia związane z niedokładnymi, niekompletnymi lub nieterminowymi informacjami przekazanymi nam przez Ciebie.

3.2 Prywatność. Możesz przeglądać Witrynę bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych; jednak w celu korzystania z naszych Usług może być konieczne zarejestrowanie się u nas i przesłanie niektórych danych osobowych. Wyraźnie zgadzasz się, że możemy gromadzić, ujawniać, przechowywać i w inny sposób wykorzystywać Twoje informacje zgodnie z warunkami Polityki prywatności Mindmarker, dostępnej na stronie https://www.mindmarker.com/privacy-policy/.

3.3 Twoje treści. W stosunkach między Tobą a Mindmarker posiadasz informacje, materiały, zdjęcia lub inne treści, które udostępniasz Mindmarker za pośrednictwem lub w związku z Usługami („Treść”). Wszelkie treści, które przesyłasz lub w inny sposób dostarczasz do Mindmarker w związku z Witryną lub Usługami, mogą być wykorzystywane przez Mindmarker w celu dostarczania i promowania Witryny, Usług lub działalności Mindmarker, z zastrzeżeniem Polityki prywatności Mindmarker. Niezależnie od poniższych licencji zachowujesz wszelkie prawa do Treści, chyba że niniejsze postanowienie stanowi inaczej lub jakakolwiek inna umowa zawarta między Tobą a Mindmarker. Wszelkie treści, które nam przesyłasz, są udostępniane na własne ryzyko utraty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści, które udostępniasz, udostępniasz, wyświetlasz, publikujesz lub rozpowszechniasz wśród innych, niezależnie od tego, czy takie działanie zostało podjęte przez nas, czy przez Ciebie. Przekazując nam Treść, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo ją przesłać oraz że nie jest ona poufna i nie narusza żadnego prawa, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich (w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej). Mindmarker może również zdejmować lub usuwać Treści Użytkownika z Witryny lub Usług w dowolnym momencie według własnego uznania.

3.3.1 Licencja menedżera. Jeśli korzystasz z menedżerskiej lub administracyjnej wersji Usług, udzielasz Mindmarker i wszystkim jej spółkom zależnym, stowarzyszonym, następcom oraz cesjonariuszom, ogólnoświatową, wieczystą, nieodpłatną licencję, w pełni płatną, podlegającą sublicencji, niewyłączną, ze zbywalnym prawem do publikowania, reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania, dostosowywania, publicznego wyświetlania i innego korzystania z Treści w uzasadnionych przypadkach lub w celu świadczenia Usług.

3.3.2 Licencja użytkownika osobistego. Jeśli korzystasz ze standardowej wersji Usług dla użytkownika, udzielasz Mindmarker i wszystkim jej spółkom zależnym, stowarzyszonym, następcom i cesjonariuszom, gólnoświatowej, wieczystej, nieodpłatnej, w pełni płatnej, podlegającej sublicencji, niewyłącznej i ze zbywalnym prawem do publikowania, reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania, przygotowywania dzieł pochodnych, dostosowywania, publicznego wyświetlania i w inny sposób korzystania z Treści. Takie prawo do korzystania z takich treści pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych warunków i zakończeniu usług. Upoważniasz nas do korzystania, przekazywania lub publikowania Twojego profilu lub powiązanych informacji w innych witrynach i usługach.

3.4 Interakcje z innymi użytkownikami. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie interakcje z innymi użytkownikami. Mindmarker może oferować różne fora, które pozwalają zamieszczać komentarze. Mindmarker może również umożliwiać udostępnianie informacji, umożliwiając użytkownikom publikowanie treści i informacji. Zgodnie z udzieloną przez Ciebie licencją Mindmarker może przyznać innym użytkownikom Witryny lub Usług dostęp i udostępniać prawa do Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami, ustawieniami i charakterem Twojego połączenia z innymi użytkownikami. Informacje, które udostępniasz, mogą być przeglądane i wykorzystywane przez innych użytkowników Witryny lub Usług. Mindmarker nie może zagwarantować, że użytkownicy Witryny lub Usług nie będą wykorzystywać informacji, które udostępniasz w Mindmarker, ani sposobu ich użytkowania. Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie lub niewłaściwe wykorzystanie treści lub innych informacji przez innego użytkownika lub inną osobę trzecią. Ponadto Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, autentyczność lub kompletność jakichkolwiek Treści lub jakichkolwiek innych informacji dostarczonych przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Niniejszym zwalniasz Mindmarker od wszelkich roszczeń, żądań lub szkód wszelkiego rodzaju, znanych lub nieznanych, w jakikolwiek sposób związanych z (i) wszelkimi relacjami powstałymi między użytkownikami Witryny lub Usługi, (ii) wszelkimi sporami między Tobą a innym użytkownikiem, lub (iii) wynikające z jakichkolwiek usług, które powstały za pośrednictwem Witryny lub Usług lub zostały w inny sposób dostarczone przez użytkownika.

3.5 Twoje konto. Z wyjątkiem Treści licencjonowanych nam zgodnie z powyższym opisem, utworzone przez Ciebie konto i wszelkie powiązane profile są naszą własnością. W odniesieniu do konta zgadzasz się: (i) zachować bezpieczeństwo i poufność hasła; (ii) nie zezwalać innym na korzystanie z Twojego konta; (iii) nie korzystać z kont innych osób; (iv) nie przenosić konta na inną stronę; oraz (v) powiadomić nas o każdym faktycznym lub podejrzewanym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania występujące na Twoim koncie.

3.6 Informacja zwrotna. Od czasu do czasu możesz identyfikować problemy, rozwiązania zidentyfikowanych problemów, przekazywać sugestie, komentarze lub inne opinie związane z naszą Witryną, Usługami lub w inny sposób związane z Mindmarker („Informacje zwrotne”) dla Mindmarker. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie Informacje zwrotne są i będą udzielane całkowicie dobrowolnie, a Mindmarker będzie mógł swobodnie wykorzystywać lub ujawniać takie Informacje zwrotne w dowolnym celu. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Twoja Informacja zwrotna nie zawiera poufnych lub zastrzeżonych informacji i nie jesteś uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu jakiegokolwiek rodzaju od Mindmarker w żadnych okolicznościach związanych z taką opinią.

Twoja kwalifikowalność
Aby móc korzystać z Witryny lub Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma co najmniej 18 lat lub w inny sposób ponad wiek pełnoletni w jurysdykcji, w której mieszka; (ii) nie są obecnie ograniczone przez Witrynę lub Usługi i nie są w inny sposób zabronione posiadania powiązanego z nimi konta; (iii) utrzyma tylko jedno konto w danym momencie; (iv) przekaże Mindmarker tylko dokładne informacje; (v) mieć pełne uprawnienia i uprawnienia do zawarcia niniejszych Warunków, a to nie naruszy żadnej innej umowy, której jesteś stroną; oraz (vi) nie naruszy żadnych praw Mindmarker ani strony trzeciej, w tym praw własności intelektualnej.

Użytek własny; Licencja ograniczona; Własność
Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, Mindmarker udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, niewyłącznej licencji i prawa dostępu do Witryny i Usług Mindmarker za pośrednictwem ogólnie dostępnej przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub autoryzowanego Mindmarker aplikacja do przeglądania treści i informacji oraz w inny sposób korzystania z Usług w zakresie zamierzonym i dozwolonym przez ich funkcjonalność. Niniejsza licencja ma charakter osobisty i nie można odsprzedawać naszych Usług, zezwalać innym użytkownikom na dostęp do naszych Usług za pośrednictwem konta ani używać Usług do hostowania treści dla innych osób. Nie możesz kopiować ani pobierać żadnych treści ze Strony lub Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Mindmarker. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie między Tobą a Mindmarker. Ponadto, bez uprzedniej pisemnej zgody Mindmarker, nie możesz rozpowszechniać, publicznie wykonywać ani wyświetlać, wynajmować, sprzedawać, transmitować, przenosić, publikować, edytować, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, wypożyczać, udzielać sublicencji, rozpowszechniać, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści lub Usługi witryny w nieautoryzowany sposób. Wszelkie komercyjne wykorzystanie Witryny lub Usług, które nie są wyraźnie autoryzowane, jest zabronione. Użytkownik zgadza się nie usuwać, zasłaniać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych lub innych prawach własności umieszczonych w Witrynie lub Usługach. Twoje prawa zależą od przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, a także wszelkich innych umów mających zastosowanie do Usług, z których korzystasz. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii lub rozpowszechnianie treści Witryny lub w inny sposób naruszających niniejsze Warunki może spowodować zamknięcie konta Mindmarker, zakaz korzystania z Usług i dalsze działania prawne. Witryna i usługi świadczone przez Mindmarker są licencjonowane, a nie sprzedawane. Witryna i Usługi oraz wszystkie kopie Witryny i Usług są własnością Mindmarker lub jej zewnętrznych licencjodawców i są chronione różnymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, w tym między innymi prawami autorskimi i tajemnicą handlową. Mindmarker zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się, że nie masz prawa do żadnego znaku towarowego lub znaku usługowego Mindmarker i nie możesz używać takiego znaku w jakikolwiek sposób, chyba że uzyska wyraźną zgodę Mindmarker. Mindmarker zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z Witryny lub Usług lub dostępu do niej, według własnego uznania, w celu utrzymania wydajności i dostępności Witryny oraz egzekwowania niniejszych Warunków świadczenia usług.

Korzystanie z usług

Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zmianę lub usunięcie jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, wyraźnie zrzekasz się prawa do dochodzenia odszkodowania i zgadzasz się zabezpieczyć Mindmarker przed wszelkimi stratami, zmianami, korupcją lub usunięciem. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie wszystkich zapisów i uzgadnianie wszystkich informacji o transakcjach związanych z korzystaniem z Witryny lub Usług. Mindmarker może również w dowolnym momencie modyfikować lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Usług lub konta, za powiadomieniem lub bez niego, a użytkownik zgadza się, że Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub zaniechanie. Nasze usługi nie są przeznaczone do użytku w krajach, w których oferowanie lub świadczenie usług jest nielegalne. Z zastrzeżeniem punktu 19.1, możesz rozwiązać niniejsze Warunki, zaprzestając korzystania ze Strony i Usług oraz dowolnego powiązanego konta.

Aplikacje Mindmarker
Mindmarker może oferować Usługi za pośrednictwem aplikacji zbudowanych przy użyciu platformy Mindmarker, w tym dowolnych aplikacji na urządzenia mobilne lub interaktywnych wtyczek dystrybuowanych na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli korzystasz z usług za pośrednictwem aplikacji lub wchodzisz w interakcję z wtyczką Mindmarker w witrynie innej firmy, możemy otrzymywać informacje o tobie i twoim korzystaniu z usług. Ponadto, korzystając z aplikacji, która dotyczy lub umożliwia korzystanie z Usług, akceptujesz warunki wszelkich umów licencyjnych użytkowników końcowych związanych z taką aplikacją, oprócz niniejszych Warunków. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji ze sklepu Apple App Store, Ty i Mindmarker zgadzacie się na następujące dodatkowe warunki:

Mindmarker i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki są zawierane wyłącznie między użytkownikiem a Mindmarker, a nie z Apple, a Mindmarker, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Usługi i ich zawartość. Mindmarker i zgadzasz się na przestrzeganie Warunków korzystania z App Store od Daty wejścia w życie (które potwierdzasz, że miałeś możliwość przejrzenia), w tym, między innymi, Regulaminu użytkowania (zgodnie z warunkami korzystania z App Store) ( poniższe wielkie litery mają definicje podane im w Warunkach korzystania z usługi App Store, chyba że określono inaczej w niniejszym dokumencie).

Możesz uzyskiwać dostęp do Usług tylko na produkcie iOS, którego jesteś właścicielem lub który kontrolujesz i tylko w zakresie dozwolonym przez Zasady użytkowania określone w Warunkach świadczenia usług App Store.

W zakresie określonym w niniejszym dokumencie lub wymaganym przez obowiązujące prawo, Mindmarker ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług związanych z utrzymaniem i wsparciem w odniesieniu do Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple nie ma obowiązku świadczenia usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Usług.


Mindmarker, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje na produkty określone w niniejszych Warunkach, wyraźne lub dorozumiane przez prawo, w zakresie, w jakim nie zostały skutecznie odrzucone. W przypadku niezgodności aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Apple, a Apple zwróci ci cenę zakupu aplikacji; pod warunkiem, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usług, a także wszelkich innych roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków związanych z nieprzestrzeganiem gwarancji, jeśli takie istnieją, będzie wyłączną odpowiedzialnością Mindmarker, w zakresie nie wyłączającym niniejszych warunków.

Mindmarker i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Mindmarker, a nie Apple, jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub osób trzecich dotyczących Usług lub posiadania i / lub korzystania z Usług, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt ; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności Usług z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

Apple w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia (w tym wszelkie związane z nimi dochodzenia, obronę, ugodę lub zwolnienie), że Usługi lub posiadanie i korzystanie z Usług narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.


Treści i witryny osób trzecich
Nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dane, treści, usługi lub produkty stron trzecich (w tym oprogramowanie), do których uzyskujesz dostęp, pobierasz, otrzymujesz lub kupujesz podczas korzystania z Usług. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do blokowania informacji, transmisji lub dostępu do niektórych informacji, usług, produktów lub domen w celu ochrony Usług, naszej sieci, społeczeństwa lub naszych użytkowników. Nie jesteśmy wydawcą treści stron trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność, terminowość ani dostarczanie jakichkolwiek opinii, porad, oświadczeń, wiadomości, usług, grafiki, danych lub jakichkolwiek innych informacji dostarczanych lub przez osoby trzecie, dostępnych za pośrednictwem Usługi. Od czasu do czasu Witryna i Usługi mogą zawierać odniesienia lub linki do materiałów stron trzecich, które nie są kontrolowane przez Mindmarker lub jej dostawców lub licencjodawców. Mindmarker udostępnia takie informacje i linki dla wygody użytkownika i nie należy ich uznawać za aprobatę takich witryn ani żadnych treści, produktów lub informacji oferowanych na takich stronach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności za żaden aspekt informacji lub treści zawartych w materiałach stron trzecich lub na stronach osób trzecich dostępnych lub powiązanych z Witryną lub Usługami. Odpowiadasz za ocenę, czy chcesz uzyskać dostęp do witryn stron trzecich lub z nich korzystać. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się korzystać z witryn stron trzecich, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że niniejsze Warunki nie mają zastosowania do korzystania z witryn stron trzecich. Przed użyciem lub udostępnieniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi warunkami lub polityką prywatności witryn stron trzecich.

Przyjęte zasady użytkowania
Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w związku z korzystaniem z Witryny i Usług. Nie możesz korzystać z naszej Witryny lub Usług w celu publikowania lub przekazywania jakichkolwiek nielegalnych materiałów, w tym między innymi transmisji, które stanowiłyby przestępstwo, powodowałyby odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszałyby lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje. W szczególności poniżej przedstawiono reprezentatywną, niewyczerpującą listę czynów zabronionych:

Przekazywanie lub publikowanie łańcuszków lub piramid lub innych działań, które wiążą się ze zwodniczymi praktykami marketingowymi online lub oszustwem;

Czynności, które mogą mieć istotny i niekorzystny wpływ na jakość doświadczeń innych użytkowników;

Rzeczywiste lub usiłowane nieautoryzowane użycie lub sabotaż jakichkolwiek komputerów, maszyn lub sieci;

Wprowadzanie szkodliwych programów do Usług, sieci lub serwerów Mindmarker (np. Wirusy, robaki, konie trojańskie itp.);Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja, deszyfrowanie lub w inny sposób próba uzyskania kodu źródłowego dla jakiejkolwiek podstawowej własności intelektualnej użytej do dostarczenia Witryny lub Usług lub dowolnej ich części;

Dostosowywać, modyfikować lub tworzyć prace pochodne w oparciu o Witrynę, Usługi lub technologię leżącą u podstaw Usług lub treści innych użytkowników, w całości lub w części;


Duplikuj, licencjonuj, podlicencjonuj, publikuj, transmituj, przesyłaj, rozpowszechniaj, wykonuj, wyświetlaj, sprzedawaj, rebranduj lub w inny sposób przesyłaj informacje znalezione w Witrynie lub Usługach (z wyłączeniem treści opublikowanych przez Ciebie), z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach lub wyraźnie upoważnionych przez Mindmarker na piśmie;

Przesyłanie lub odbieranie, przesyłanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie materiałów obraźliwych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, nękających, nieprzyzwoitych lub groźnych bądź naruszających zaufanie, prywatność lub podobne prawa osób trzecich;

Przesyłanie lub odbieranie, przesyłanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie materiałów, które naruszają wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym między innymi patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa autorskie; i
Fałszowanie informacji identyfikujących użytkownika.


Materiały chronione prawem autorskim
Mindmarker szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje, że postąpisz tak samo. Naszą zasadą jest usuwanie, w odpowiednich okolicznościach, kont subskrybentów, którzy naruszają prawa autorskie innych osób. Nie możesz przesyłać, pobierać, publikować, publikować, przekazywać, reprodukować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób plików, materiałów, informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny lub Usług chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności lub pochodnymi szanować je bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub innego właściciela praw.

Mindmarker ma prawo, ale nie obowiązek, usuwać ze Strony i Usług wszelkie pliki, materiały, informacje, oprogramowanie lub inne materiały, które według Mindmarker są lub mogą według własnego uznania naruszać lub w inny sposób naruszać prawa innych osób. Jeśli uważasz w dobrej wierze, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, prześlij pisemną informację dotyczącą takiego przekonania na adres: k.krapf@mindmarker.com.

Polityka praw autorskich Mindmarker jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.mindmarker.com/copyright/.

Przepisy dotyczące kontroli eksportu.

Usługi mogą podlegać ograniczeniom kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanadzie lub innych jurysdykcjach. Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w żadnym kraju ani nie eksportujesz Usługi do żadnej osoby lub miejsca, do którego Stany Zjednoczone, Unia Europejska lub inna jurysdykcja wprowadziła embarga na towary lub że został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście podmiotów zabronionych lub ograniczonych przez rząd USA. Zgadzasz się przestrzegać amerykańskich i innych obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i nie przekazywać, drogą elektroniczną lub w inny sposób, treści podlegających ograniczeniom wynikającym z tych przepisów do kraju docelowego zabronionego przez takie przepisy, bez uprzedniego uzyskania, a następnie przestrzegania wszelkich wymagana zgoda rządu. Ponadto zgadzasz się nie przesyłać do Usług żadnych treści, danych lub oprogramowania, których nie można wyeksportować bez uprzedniej pisemnej zgody rządu, w tym między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego. Zapewnienia i zobowiązania zawarte w niniejszej sekcji pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych warunków.

Prawo do ograniczenia lub zakończenia dostępu
Mindmarker może odmówić lub ograniczyć dostęp do całości lub części Witryny lub Usług bez powiadomienia według własnego uznania, jeśli uzna, że ​​zaangażował się w jakiekolwiek postępowanie lub działania, które według własnego uznania Mindmarker narusza literę lub ducha któregokolwiek z tych Warunki. Jeśli Mindmarker odmówi lub ograniczy dostęp do Usług z powodu takiego naruszenia, nie będziesz mieć prawa do uzyskania zwrotu ani kredytu za opłaty abonamentowe, które zapłaciłeś. W przypadku, gdy niniejsze Warunki lub Usługi zostaną wypowiedziane z dowolnego powodu lub bez przyczyny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nadal będzie związany tymi Warunkami. Po wypowiedzeniu użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania z Witryny i Usług, a wszelkie licencje udzielone użytkownikowi na mocy jakiejkolwiek umowy związanej z korzystaniem z Witryny lub Usług natychmiast wygasną. Po wypowiedzeniu Mindmarker może, według własnego uznania, przechowywać Treści na swoich serwerach przez rozsądny okres czasu lub dłużej zgodnie z jej prawami określonymi w niniejszych Warunkach, ale nie gwarantujemy, że Treści będą nadal dostępne po ponownej aktywacji w później. Niezależnie od powyższego, Mindmarker zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich treści, danych i innych informacji przechowywanych na serwerach Mindmarker. Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej w wyniku rozwiązania niniejszych Warunków lub Usług ani za działania podjęte przez Mindmarker zgodnie z niniejszymi Warunkami w wyniku takiego rozwiązania. Bez ograniczania ogólności powyższego, Mindmarker nie będzie ponosić wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za szkody, odszkodowania lub zwroty związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług lub ich wypowiedzeniem.

Bezpieczeństwo
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę hasła i innych danych osobowych oraz za konsekwencje braku ochrony takich danych. Dostęp do naszych Usług i niektórych transakcji online może wymagać użycia numerów identyfikacyjnych, haseł lub innych zindywidualizowanych informacji niepublicznych („Prywatna dokumentacja”). Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z naszych Usług, konta lub jakiejkolwiek dokumentacji prywatnej, i niezwłocznie powiadomi Mindmarker o wszelkich podejrzeniach nieuprawnionego użycia lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie nieuprawnione użycie swojego konta, numerów identyfikacyjnych lub haseł, dopóki nie otrzymamy pisemnego powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa i prośby o zablokowanie dalszego dostępu do takich numerów i haseł.

Dzieci i nieletni
Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub w inny sposób pełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkasz. Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) i powiązanymi zasadami, nie gromadzimy świadomie ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Wyłączenie gwarancji
Usługi i Witryna mogą być niedostępne z powodu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, w tym nagłych wypadków, awarii usług stron trzecich, transmisji, problemów ze sprzętem lub siecią lub ograniczeń, zakłóceń, siły sygnału, i mogą być zakłócane, ograniczane lub ograniczane. Mogą wystąpić opóźnienia lub pominięcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, niedostarczenie, opóźnienie lub niewłaściwe przekierowanie danych, wiadomości lub stron z powodu przerw lub problemów z wydajnością Witryny, Usług lub usług komunikacyjnych lub sieci.

KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. STRONA, CAŁA TREŚĆ WITRYNY ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ „W DOSTĘPNEJ PODSTAWIE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH, USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKICHKOLWIEK DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI SZCZEGÓLNY CEL, TYTUŁ, NIESTANDARDOWE, HANDLOWE, CICHE CIESZENIE SIĘ, NIENARUSZANIE PRAW, DOSTĘPNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI. MINDMARKER NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W NIEPRZERWANYM, BEZBŁĘDNYM LUB CAŁKOWICIE BEZPIECZNYM SPOSÓB LUB, ŻE BŁĘDY LUB WADY BĘDĄ USUNIĘTE. MINDMARKER NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUGI, W ZAKRESIE ICH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB INNEJ.NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, ANI POZWALA NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU GWARANCJE I WARUNKI MINDMARKERA W ODNIESIENIU DO WITRYNY I USŁUG BĘDĄ OGRANICZONE W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Ograniczenie odpowiedzialności
POD ŻADNYM OKOLICZNOŚCIAMI MINDMARKER, JEGO PODMIOTY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY LUB INNI PARTNERZY STRON TRZECICH („STRONY MINDMARKER”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC TWOJEGO LUB INNEGO OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK PORÓWNANIE, WYNIKI ANALIZOWANE, ANALIZY ANTYDENTALNE. POZA UŻYTKOWANIEM, NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA LUB WYNIKI WYKORZYSTANIA NASZYCH USŁUG LUB WITRYNY, NAWET W ZALEŻNOŚCI OD GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (WŁĄCZNIE Z NEGLIGENCJĄ) LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ; W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH, UTRATY BIZNESU LUB PRZERWY BIZNESOWEJ, NAWET BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA, NIEMOŻLIWOŚCI DO UŻYTKOWANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA NASZYCH USŁUG LUB NASZEJ WITRYNY, UMOWA, DELIKT (W TYM NEGLIGENCJA) LUB DOWOLNA INNA TEORIA PRAWNA. CAŁKOWITA KUMULACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY MINDMARKERA W ŻADNYM WYDARZENIU NIE PRZEKRACZA SUMY JEDNEGO USTANOWIONEGO DOLARA Z USA (100 USD).

NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W TAKICH PAŃSTWACH LUB JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON MINDMARKERA WOBEC TWOJEGO OGRANICZENIA DO PEŁNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO.

KAŻDE PRZEPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI LUB WYKLUCZENIE SZKÓD, MUSZĄ PRZYDZIELAĆ RYZYKO NINIEJSZEJ UMOWY MIĘDZY STRONAMI. NINIEJSZY PRZYDZIAŁ JEST ODNIESIONY W CENACH OFEROWANYCH PRZEZ MINDMARKERA DLA CIEBIE I JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PODSTAW OKAZJI MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z NINIEJSZYCH PRZEPISÓW JEST ZNACZNE I NIEZALEŻNE OD WSZYSTKICH INNYCH PRZEPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OGRANICZENIA W SEKCJACH 15 I 16 NIE BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIA NIEZALEŻNIE OD BRAKU NIEZBĘDNEGO CELU JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, wypłacić odszkodowanie i zabezpieczyć Strony Mindmarker przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez osoby trzecie wynikające lub związane z (i) naruszeniem niniejszych warunków przez ciebie; (ii) treść użytkownika lub wszelkie inne treści lub materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny lub usług; (iii) Twoje naruszenie jakichkolwiek praw innej osoby; lub (iv) korzystanie z Witryny lub Usług. Mindmarker zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, która w inny sposób podlega obronie przez użytkownika.

Powiadomienia i ujawnienia elektroniczne
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Mindmarker może przekazywać powiadomienia i inne ujawnienia wymagane przez niniejsze Warunki, wszelkie inne umowy lub przepisy prawa, drogą elektroniczną, publikując takie powiadomienia lub inne ujawnienia na stronie internetowej Mindmarker lub wysyłając je pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail podany Mindmarker przez Ciebie. Takie powiadomienia lub inne ujawnienia będą uważane za otrzymane po opublikowaniu na stronie internetowej lub, odpowiednio, dwadzieścia cztery (24) godziny po wysłaniu wiadomości e-mail. Wszelkie takie powiadomienia elektroniczne lub inne ujawnienia będą miały taki sam skutek i znaczenie, jak gdyby zostały dostarczone użytkownikowi w formie papierowej.

Ogólne warunki
19.1 Całość porozumienia; Poprawka; Rozdzielność; Przetrwanie. Niniejsze Warunki, wraz z wszelkimi zasadami, wytycznymi lub zasadami opublikowanymi na stronie głównej Mindmarker stanowią całość umowy między Mindmarker, a Tobą w odniesieniu do korzystania z naszych Usług Witryny. Brak nalegania i nieegzekwowania przez Mindmarker jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Warunkami, a innymi zasadami lub instrukcjami opublikowanymi w Witrynie lub Usługach, Warunki będą obowiązywać. Żadna zmiana niniejszych Warunków przez użytkownika nie będzie skuteczna, chyba że zostanie potwierdzona na piśmie przez Mindmarker. Niezależnie od powyższego, Mindmarker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków lub zasad wymienionych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie określonym powyżej. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się niewykonalna lub nieważna z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby pozostałe warunki pozostały w pełnej mocy. Wszelkie sekcje lub warunki, które ze swojej natury powinny przetrwać lub są w inny sposób niezbędne do egzekwowania celu niniejszych Warunków, zachowają ważność po rozwiązaniu niniejszych Warunków i rozwiązaniu Usług.

19.3 Prawo właściwe, jurysdykcja i miejsce.
Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Georgia i zgodnie z nim powinny być interpretowane, bez odniesienia do przepisów dotyczących wyboru prawa. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących arbitrażu, miejscem wyłącznym dla wszelkich działań wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią będzie Atlanta w stanie Georgia. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję i miejsce w Atlancie w stanie Georgia i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec takiej jurysdykcji i miejsca. Niezależnie od powyższego, zgadzasz się, że Mindmarker będzie uprawniony do ubiegania się o środki odwoławcze lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie w dowolnej jurysdykcji.

19.4 Rozwiązywanie sporów.
Z wyłączeniem roszczeń o zastosowanie nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia, w przypadku wszelkich roszczeń, w których łączna kwota żądanego orzeczenia jest mniejsza niż 10 000 USD, strona występująca z wnioskiem o zwolnienie może zdecydować o rozwiązaniu sporu w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na pozwie. W przypadku wybrania arbitrażu przez stronę, inicjuje on ten arbitraż za pośrednictwem uznanego alternatywnego dostawcy rozstrzygania sporów wspólnie uzgodnionego przez strony. Arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, online lub wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków; konkretny sposób wybiera strona inicjująca arbitraż. Arbitraż nie wymaga osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej. Wszelkie orzeczenia arbitrażowe wydane przez arbitra są ostateczne i mogą zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym. Zgadzasz się, że wszelkie procedury rozwiązywania sporów będą prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu, każda ze stron zrzeka się prawa do rozprawy przysięgłej. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów stanowiących inaczej, zgadzasz się, że każda przyczyna działania wynikająca lub związana z korzystaniem z naszej Witryny lub Usług musi zostać rozpoczęta w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny działania, lub takie działanie będzie miało miejsce trwale przedawnione.

19.5 Zadanie.
Nie możesz scedować swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Mindmarker, która może zostać wstrzymana według własnego uznania Mindmarker.

19.6 Prawa kumulatora Mindmarker.
Niniejsze Warunki nie ograniczają żadnych praw, które Mindmarker może mieć zgodnie z jakimkolwiek prawem własności intelektualnej lub jakimkolwiek innym prawem. Wszelkie prawa i środki prawne dostępne dla Mindmarker, zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób, zgodnie z prawem lub w kapitale własnym, są kumulatywne i nie wyłączają żadnych innych praw lub środków prawnych, które mogą być dostępne dla Mindmarker.

19.7 Uwaga.
Jeśli masz jakieś pytania, skargi lub roszczenia, możesz skontaktować się z Mindmarker pod adresem: support@mindmarker.com.

19.8 Beneficjenci zewnętrzni.Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji ze sklepu Apple App Store, Mindmarker oraz potwierdzasz i zgadzasz się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszych Warunków, a po zaakceptowaniu warunków niniejszych Warunków, Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane za to, że je zaakceptowało) do egzekwowania niniejszych warunków w stosunku do Ciebie jako strony trzeciej będącej ich beneficjentem. Z wyjątkiem powyższych lub wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna osoba, inna niż Ty i Mindmarker, nie może domagać się korzystnego interesu w niniejszych Warunkach ani żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków.

19.9 Związek. Niniejsze Warunki nie tworzą niezależnych relacji kontrahenta, partnerstwa, wspólnego predsięwzięcia, pracodawcy-pracownika ani franczyzy.

Dotyczy tylko Leroy Merlin.
Cookie Policy